Algemene voorwaarden 2017 van CEO Social Media & Online Marketing . Gedeponeerd door CEO Social Media & Online Marketing gevestigd te Haarlem. (CEO)

 1. Definities
 1. Toepasselijkheid

Een door CEO uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. CEO  is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging/ uitvoeringsoverzicht blijkt.De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat CEO  de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Gedragsregels
 • Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
 • Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.
 • De deelnemers behoren de opleiding actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende opleiding.
 • CEO  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.
 1. Keuze van de opleidingsruimte
 • Om goede resultaten te bereiken moet de opleidingsruimte voldoen aan door CEO  te stellen eisen.
 • Voor de opleiding of cursus wordt in onderling overleg een geschikte opleidingsruimte besproken, dit kan intern of extern zijn.
 • Het wijzigen van opleidingsruimte kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.
 1. Prijzen

Voor alle diensten, cursussen en opleidingen van CEO  worden de prijzen in rekening gebracht conform de door CEO verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

 1. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar cursussen en opleidingen van CEO plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en/of de opleider van CEO, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

 1. Betalingsvoorwaarden
 • a. CEO zal steeds voorafgaand aan het geven van de opleiding, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de cursus, opleiding en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en/of opleider en de huur van een eventuele accommodatie.
 • b. Alle facturen van CEO  zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 15 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 15 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden.
  Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van CEO . In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CEO ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.
 • c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door CEO noodzakelijk is.
 • d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft CEO het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door CEO  te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever.
  Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra CEO als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 160,00 bedragen, onverminderd het recht van CEO  om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
 • e. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van CEO per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van CEO op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 • f. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van CEO op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.
 1. Annulering

Indien de opdrachtgever de opleiding annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden CEO alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu CEO Social Media over het algemeen de bij CEO gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

 1. Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande cursus of opleiding c.q. in overleg met CEO Social Media een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen, voor zover CEO een dergelijke datum beschikbaar heeft. In dit geval zal de opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan CEO  een vergoeding verschuldigd zijn ad:

 • bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.
 1.  Annulering van nader in te vullen opleidingen

Indien een opdrachtgever met CEO  overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen opleidingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen opleidingen en/of andere werkzaamheden afgenomen aangezien CEO  over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

 1.  Gedeeltelijke deelname
 • Deelnemers die tijdens een cursus of opleiding niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale opleidings- en verblijfkosten verschuldigd
 • Indien een deelnemer aan een cursus of opleiding deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst(en) door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus of opleiding voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige opleidingsbedrag verschuldigd. In overleg met CEO  en uitsluitend tegen een door CEO  op te geven vergoeding, kan er met de opdrachtgever en deelnemer worden gekeken naar mogelijkheden voor inhalen van de gemiste cursus- of opleidingsdagen.
 1. Aansprakelijkheid
 • CEO  zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan CEO  opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door CEO  geleverde dienst.
 • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan CEO  ter beschikking gestelde gegevens. CEO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • CEO  is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan CEO toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij CEO  heeft gemeld.
 1. Verjaring

Elke vordering op CEO verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

 1. Werkmateriaal
 • De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de cursus of opleiding die opdrachtgever afneemt.
 • Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursus- of opleidingsmateriaal, en van alle in het kader van de opleiding uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de deelnemers, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van CEO; CEO behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursus- en opleidingsmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,00 aan CEO waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.
 1. Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen CEO en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan CEO verbonden opleiders hebben zich tot geheimhouding verplicht.

 1. Geschillen
 • Alle geschillen tussen CEO  en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank. Op alle overeenkomsten met CEO  zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.
 • Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van CEO van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van CEO  steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
 1. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is CEO  gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.